Przejdź do treści

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Filozofii
ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz.

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
dr hab. Magdalena Płotka, prof. ucz.

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii
dr Tomasz Rowiński

Kierownik Kierunku Studiów Psychologia
dr Jarosław Jastrzębski

Prodziekan WFCh ds. studenckich kierunku psychologii
dr hab. Włodzimierz Strus

Rada Dyscypliny Naukowej Psychologia

Profesorowie

dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni (przewodniczący)
dr hab. Peter Jonason, prof. uczelni
dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. uczelni
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. uczelni (urlop)
dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni
dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Pankalla, prof. uczelni
dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni
dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni
dr hab. Wanda Zagórska, prof. uczelni
prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Inni nauczyciele akademiccy

dr Dominik Gołuch (sekretarz)
dr n. med. Aleksandra Kühn-Dymecka
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska
dr hab. Włodzimierz Strus (zastępca przewodniczącego)

 

Przedstawiciel doktorantów

mgr Łukasz Subramanian

 

Katedry

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

Kierownik
dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

Adiunkci
dr Dominika Karaś
dr Radosław Rogoza
dr Ewa Topolewska-Siedzik (urlop)

Asystent
dr Zuzanna Górska-Kanabus (urlop)

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze

 • Podstawowe problemy pomiaru psychologicznego.
 • Konstrukcja i adaptacja narzędzi psychologicznych.
 • Porównywalność wyników różnych rozwiązań statystycznych.
 • Sposoby analiz modeli kołowych.
 • Metody jakościowe i podejście mieszane w badaniach z zakresu psycholingwistyki rozwojowej oraz demografii społecznej.

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1406
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 22

Katedra Psychologii Osobowości

Kierownik
dr hab. Włodzimierz Strus

Adiunkci
dr Tomasz Rowiński
dr Karolina Rymarczyk
dr Ewa Skimina

Asystent
dr Krzysztof Stanisławski
mgr Klaudia Ponikiewska

 

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze

 • nowe modele struktury osobowości, w szczególności badania nad czynnikami wyższego rzędu (metacechami) osobowości
 • Kołowy Model Metawymiarów Osobowości – rozwój syntetyzującej teorii osobowości
 • temperament i jego struktura – poszukiwania fundamentalnych (meta)wymiarów temperamentu (tzw. temperamentalna Wielka Dwójka) i ich zastosowanie do konstrukcji syntetyzującej Teorii Metawymiarów Temperamentu
 • mechanizmy samoregulacyjne i dynamika osobowości
 • Kołowy Model Radzenia Sobie ze Stresem – strukturalne i procesualne zastosowania w badaniach integrujących konstrukty radzenia sobie ze stresem i regulacji emocji
 • osobowościowe czynniki ryzyka chorób somatycznych i zasoby zdrowia oraz ich całościowa integracja
 • optymalne funkcjonowanie oraz patologia osobowości
 • ewaluacja skuteczności oddziaływań terapeutycznych w modelu EZRA (tzw. Model Bielański)
 • polskie adaptacje zagranicznych i konstrukcja oryginalnych narzędzi psychometrycznych do pomiaru różnych zmiennych osobowościowych

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1452
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 21

 

Katedra Psychologii Poznawczej

Kierownik
dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni

Asystent
mgr Michał Obidziński
mgr Daria Niedziałkowska

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze

 • Historia myśli psychologicznej ogólnej i polskiej; aktualne tematy: powrót świadomości do psychologii; narodziny i kształtowanie się polskiej terminologii psychologicznej.
 • Filozoficzne podstawy psychologii; aktualne tematy: człowiek jako podmiot zachowania, psychologiczne teorie świadomości – podstawowe kontrowersje.
 • Podstawowe teoretyczne i metodologiczne problemy psychologii.
 • Eksperymentalna psychologia pamięci: monitorowanie źródła informacji, pamięć kontekstu, formalne modele pamięci rozpoznawania, efekt generowania.
 • Samoświadomość i rola samowiedzy w spostrzeganiu społecznym.

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1410
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 23

Katedra Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny

Kierownik
dr hab. Wanda Zagórska, prof. uczelni

Profesor uczelni
dr hab. Maria Ryś, prof. uczelni

Adiunkci
dr Agnieszka Szymańska

Asystent
dr Anna Lipska
dr Ilona Skoczeń

 

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze

 • Rozwój człowieka w biegu życia (od narodzin do śmierci).
 • Okres adolescencji i wczesnej dorosłości.
 • Psychologia rozwoju człowieka dorosłego zorientowana kulturowo, inspirowana elementami antropologii kulturowej.
 • Uczestnictwo ludzi młodych (zwłaszcza młodych dorosłych) w rzeczywistości kreowanej przez współczesne zjawiska kulturowe o charakterze ludycznym (takie jak np. Literatura i gry fantasy, ruch rycerski, techno, rzeczywistość wirtualna, ale też teatr, film itp.).
 • Rozwój tożsamości, moratorium psychospołeczne oraz dojrzałość osobowa młodych dorosłych.
 • Wyższe stadia rozwojowe.
 • Wartości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości.
 • Światopogląd młodych ludzi.
 • Wchodzenie w dorosłość, „stająca się dorosłość” (na bazie koncepcji Jeffreya Arnetta).
 • Uwarunkowania jakości i trwałości związków małżeńskich.
 • Prawidłowe i nieprawidłowe systemy rodzinne i ich funkcjonowanie.
 • Wpływ systemów dysfunkcyjnych na dalsze życie człowieka.
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA).

 

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1408
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22)569 96 22

 

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik
ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. uczelni

Adiunkt dydaktyczny
dr Katarzyna Martowska

Asystent
ks. dr Piotr Szydłowski

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze

 • Trudności doświadczane przez studentów i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Przyjaźń jako szczególny rodzaj relacji interpersonalnej.
 • Motywacja osiągnięć oraz wytrwałość pracowników i osób uczących się.
 • Kompetencje interpersonalne i relacje międzyludzkie.
 • Struktura inteligencji emocjonalnej i jej temperamentalne uwarunkowania.
 • Wiedza emocjonalna jako komponent inteligencji emocjonalnej; czynniki odpowiedzialne za jej nabywanie i wykorzystywanie (rola temperamentu, czynników środowiskowych, różnic międzykulturowych); pomiar wiedzy emocjonalnej.
 • Uwarunkowania kompetencji społecznych.

Inne ważniejsze prace związane z głównym nurtem badań Katedry

 • Polska adaptacja Kwestionariusza Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M. T. Wittenberg i H. T. Reis (M. Dawidowicz, W. Klinkosz, J. Śliwak) oraz podręcznika do metody ICQ-R (W. Klinkosz, J. Iskra, M. Dawidowicz)
 • Opracowanie Kwestionariusza do badania Trudności Studenckich (KTS; J. Iskra, W. Klinkosz) oraz podręcznika do metody KTS (J. Iskra, W. Klinkosz)
 • Opracowanie Kwestionariusza do badania Relacji Przyjacielskiej (KRP; J. Iskra, W. Klinkosz)
 • Opracowanie kwestionariusza do pomiaru kompetencji społecznych (Anna Matczak i Katarzyna Martowska)
 • Efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty a temperament (Anna Matczak i Katarzyna Martowska)

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1420
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 12

Katedra Psychologii Społecznej

Kierownik
dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni

Profesorowie uczelni
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. uczelni (urlop)
dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec, prof. uczelni

 

Asystent
mgr Michał Sękowski

 

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze

 • Komunikacja społeczna – uwarunkowania jej skuteczności
 • Psychologia międzykulturowa
 • Postawy jawne i utajone
 • Tożsamość społeczna, zmiana uprzedzeń
 • Style i atrakcyjność autoprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach życiowych
 • Rzeczywista i pożądana metapercepcja oraz transparentność własnej osoby w relacjach interpersonalnych
 • Rola Ja oraz osobowości w autoprezentacji oraz metapercepcji
 • Zachowania polityczne

 

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1422A
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 15

 

Zakłady

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Kierownik
dr n. med. Aleksandra Kühn-Dymecka

Adiunkci
ks. dr Marcin Kłosowski
dr Karol Lewczuk

Adiunkci dydaktyczni
dr Monika Frajnt-Dąbrowska
dr Sławomir Ślaski

Asystent
dr Patryk Łakuta

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1434
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 18

 

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Adiunkt
dr Zdzisław Kobos

Asystent
dr Olaf Truszczyński

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1437A, 1447
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 19

Problematyka badawcza:

 • teoria stresu,
 • stres pracy,
 • stres bezrobocia,
 • dobór i selekcja zawodowa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • polityka personalna,
 • psychologia reklamy,
 • psychologia konsumenta,
 • psychologia menedżera,
 • psychologia sportu,
 • szkolenie pracowników,
 • motywowanie personelu,
 • ocenianie pracowników,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych (lotnictwo, sport, nurkowanie).

Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

Kierownik
ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni

Adiunkt
dr Bartłomiej Swebodziński

Asystent
mgr Justyna Jastrzębska

Problematyka badawcza:

 • Ekspertyza psychologiczna i psychiatryczna w postępowaniu sądowym.
 • Agresja, w tym – przemoc domowa i agresja osób chorych psychicznie.
 • Sytuacje wyjątkowe w psychologii i psychiatrii sądowej.
 • Kontekst psychologiczny przestępczości, zwłaszcza przestępczości przeciwko zdrowiu i życiu oraz seksualnej.
 • Psychologiczne aspekty przebywania w izolacji penitencjarnej.
 • Psychologiczne aspekty resocjalizacji, a także jurydycznej pracy socjalnej, w jednostkach penitencjarnych oraz w ośrodkach dla nieletnich.
 • Psychologiczne mechanizmy patologii społecznej.
 • Psychofizjologiczne badania poligraficzne (wariograficzne).

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1432
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 14

 

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Kierownik
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska

Adiunkt
dr Dominik Gołuch

Asystenci
dr Monika Małkiewicz
dr Paulina Rosińska

Asystent dydaktyczny
mgr Monika Gregorczuk

Problematyka badawcza:

 • Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności
 • Problematyka pomocy i profilaktyki zdrowia – działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne, grupy wsparcia
 • Holistyczna koncepcja zdrowia i niepełnosprawności – zdrowie a niepełnosprawność
 • Współczesne idee rehabilitacji – ku poprawie jakości życia – uwarunkowania skutecznej rehabilitacji
 • Nowe oblicze niepełnosprawności – jakość życia chorych z zaburzeniami odżywiania

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1418
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 10

 

Centra

Centrum Badań nad Biegiem Życia Człowieka i Rodziny

Kierownik
dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni

Centrum Badań nad Biegiem Życia Człowieka i Rodziny LIFE to interdyscyplinarna jednostka badawcza, powstała w Instytucie Psychologii UKSW w 2020 roku. Działając w obszarach psychologii, socjologii rodziny oraz demografii społecznej, Centrum LIFE stawia za cel dogłębne zrozumienie kluczowych decyzji życia ludzkiego, szczególnie w sferze życia rodzinnego: czynników je kształtujących i ich konsekwencji.

Chcemy lepiej zrozumieć mechanizmy, które pojawiają się w naszym postrzeganiu rodziny, związków oraz rodzicielstwa. Analizujemy motywy, pragnienia, intencje i zachowania dotyczące decyzji o zakładaniu czy też powiększaniu rodziny. Interesuje nas zjawisko bezdzietności, szczególnie bezdzietności z wyboru.

Poza prowadzeniem badań naukowych, do zadań Centrum należy również współpraca z międzynarodowymi infrastrukturami badań społecznych (np.GGP) oraz szerzenie rzetelnej wiedzy w obszarze naszych zainteresowań badawczych.

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1453
  01-938 Warszawa

 

Centrum Psychologii Antropologicznej

Kierownik
dr hab. Andrzej Pankalla, prof. uczelni

Adiunkt dydaktyczny
dr Jarosław Jastrzębski

Problematyka badawcza:

 • psychologia anthropologica (O. Casmann, J. Hillman), inaczej antropologia duszy lub psychologia antropologiczna, jej proweniencja, ścieżki rozwoju i aktualne/możliwe aplikacje,
 • antropoanaliza i analiza konotacyjna mikrodoświadczeń ludzkich,
 • historia myśli psychologicznej, w tym tzw. drugiej psychologii/psychologii kulturowej (np. teoria działań symbolicznych SAT E. Boescha) oraz alternatywnych wobec głównego nurtu obrazów człowieka w psychologii,
 • metapsychologia uprawiana w perspektywie antropologii wiedzy psychologicznej L. Flecka (triada: historia-teoria-kultura),
 • psychologia indygeniczna,w tym psychologia mitu i fantazmatu (człowiek zaczyna się tam, gdzie zaczyna się mit?), psychologia kultur tradycyjnych i kultury współczesnej,
 • autorska reaktualizacja projektu psychologii realnej (F. von Baader, W. Dilthey), psychologii budowanej na subiektywnym doświadczeniu podmiotu osobowego (perspektywa duszy).

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1442
  01-938 Warszawa

 

Centrum Psychologii Międzykulturowej

Kierownik
prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Profesor uczelni
dr hab. Peter Jonason, prof. uczelni

Problematyka badawcza

 • Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem
 • Analiza równoważności pomiarowej narzędzi psychologicznych
 • Psychologia polityczna (wizerunek polityków, mesjanizm, narcyzm grupowy)
 • Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym
 • Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności w perspektywie międzykulturowej

Centrum psychologii międzykulturowej koncentruje się na kwestiach teoretycznych i metodologicznych związanych z pomiarem zjawisk psychologicznych, głównie związanych z narcyzmem i roszczeniowością. Z racji naszych zainteresowań badawczych łączymy podejście psychologii społecznej i psychologii osobowości w wyjaśnianiu mechanizmów wysuwania roszczeń, funkcjonowania społecznego narcyzów, dopasowania różnych form narcyzmu do konkretnych warunków kulturowych.

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1422A
  01-938 Warszawa
  tel. +48 22 569 96 17

 

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia (CPiPZ) –  łączy zakres wiedzy akademickiej z zakresu psychologii i medycyny z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka.

CPiPZ prowadzi działalność edukacyjną i naukową ukierunkowaną na:

 • analizę wpływu czynników psychicznych na stan zdrowia i jakość życia człowieka;
 • ocenę wpływu stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób;
 • prowadzenie edukacji psychosomatycznej;
 • wprowadzanie terapeutycznych programów naprawczych w ramach terapii psychosomatycznej;
 • włączenie problematyki zdrowia do obszaru psychologii związanej z medycyną poza psychiatryczną – zdrowie jako społecznie uznawana wartość; nie ograniczone do systemu opieki zdrowotnej, obejmujące wszystkie dziedziny życia i działalności człowieka;
 • rozwój badań nad zachowaniami zdrowotnymi;
 • kontynuowanie badań nad typologią osobowości i strukturami psychicznymi, które wpływają na zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie i propagowanie idei promocji zdrowia; promocja zachowań prozdrowotnych i świadomość zdrowia oraz świadomości zdrowia w życiu człowieka;
 • działalność szkoleniową, społeczną, informacyjną; organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń i kursów;
 • stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej i edukacyjnej działalności;
 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i ośrodkami o podobnej specjalizacji w kraju i za granicą.

Kontakt

 1. Wóycickiego 1/3
  budynek 14 pokój 1433
  01-938 Warszawa

 

Inne jednostki

 

Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych

Ośrodek Projektowy Instytutu Psychologii