Przejdź do treści

           

Konferencje, konwersatoria, seminaria

Pracownicy Katedry Etyki, Katedry Historii Etyki i Katedry Etyki Współczesnej zorganizowali lub współorganizowali następujące konferencje, konwersatoria i seminaria naukowe:

2018

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23.05.2018. Sprawozdanie z konferencji: „Studia Philosophiae Christianae” 55(2019)1, s. 135-142.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Historical, Legal, Political and Ethical Aspects of Contemporary Military and Non-military Conflicts”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 12-13.03.2018. Strona internetowa konferencji: http://1918justwar.pl/ Konferencja zorganizowana przy współpracy Departamentu Języka Angielskiego i Filozofii Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point (The United States Military Academy at West Point) oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji: „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 39(2018)3, s. 220-224. Część referatów wygłoszonych podczas konferencji została opublikowana na łamach międzynarodowego czasopisma „Journal of Military Ethics” 19(2020)2.

2016

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought”, University of Trnava, Trnawa, 26.10.2016. Konferencja zorganizowana we współpracy z Katedrą Etyki i Filozofii Moralnej Uniwersytetu Trnawskiego. Sprawozdanie z konferencji: „Studia Philosophiae Christianae” 53(2017)2, s. 153-162. Publikacja pokonferencyjna: „Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí”, red. J. Feber, P. Rusnák, „Acta Moralia Tyrnaviensia” VII (2017).
 • VI Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu: „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13.05.2016. Konwersatorium zorganizowane przy współpracy Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Sprawozdanie z konwersatorium: „Studia Philosophiae Christianae” 52(2016)2, s. 170-175.

2015

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Odpowiedź na pytanie o zło. Perspektywa humanistyczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2.12.2015. Seminarium naukowe zorganizowane przy współpracy Zakładu Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawozdanie z seminarium: „Studia Philosophiae Christianae” 52(2016)1, s. 173-178.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13-14.10.2015. Strona internetowa konferencji: http://www.justwar2015.pl/ Część referatów wygłoszonych podczas konferencji została opublikowana na łamach międzynarodowego czasopisma „Ethical Perspectives” 24(2017)1: http://www.ethical-perspectives.be/page.php?LAN=E&FILE=ep_index&ID=247; oraz w czasopiśmie „Studia Philosophiae Christianae” 53(2017)3: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/issue/view/303
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Socio-ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic Word”, University of Trnava, Trnava, 5.05.2015. Konferencja zorganizowana we współpracy z Katedrą Etyki i Filozofii Moralnej Uniwersytetu Trnawskiego. Sprawozdanie z konferencji: „Studia Philosophiae Christianae” 51(2015)4, s. 177-188. Publikacja pokonferencyjna: „Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta”, red. H. Hrehová, P. Rusnák, „Acta Moralia Tyrnaviensia” VI (2015).
 • V Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu: „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21.04.2015. Konwersatorium zorganizowane przy współpracy Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Sprawozdanie z konwersatorium: „Studia Philosophiae Christianae” 51(2015)4, s. 167-176.

2014

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Current Social-ethical Trends and the Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought”, University of Trnava, Trnava, 4.11.2014. Konferencja zorganizowana we współpracy z Katedrą Etyki i Filozofii Moralnej Uniwersytetu Trnawskiego. Sprawozdanie z konferencji: „Studia Philosophiae Christianae” 51(2015)1, s. 183-193. Publikacja pokonferencyjna: „Sociálne idey a spravodlivosť”, red. H. Hrehová, „Acta Moralia Tyrnaviensia” V (2015).
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe: „Religia i etyka w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 22.06.2014.

2013

2012

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Etyka chrześcijańska dzisiaj”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13.12.2012.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10.05.2012. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations”, red. A. Cebula, A. Waleszczyński, K. Rozmarynowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.
 • IV Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu: „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 19.03.2012.

2011

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prawa człowieka a problematyka aksjologiczna”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 12.05.2011. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Prawa człowieka i świat wartości”, red. R. Moń, A. Kobyliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 • III Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu: „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 22.03.2011. Konwersatorium zorganizowane przy współpracy Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Życiodajna śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 10-13.03.2011. Konferencja zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

2010

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej”, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków, 1.06.2010. Seminarium naukowe zorganizowane przy współpracy Instytutu Filozofii Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Jean-Paul Sartre dzisiaj”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 30.05.2010. Seminarium naukowe zorganizowane we współpracy z Zakładem Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Filozofia praw człowieka”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 12.05.2010. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „O prawach człowieka nieco inaczej”, red. R. Moń, A. Kobyliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 • II Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu: „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 18.03.2010.

2009

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Współczesna recepcja filozofii Fryderyka Nietzschego”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 9.12.2009.
 • I Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu: „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 19.03.2009.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13.05.2009. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Etyczne wymiary praw człowieka”, red. R. Moń, A. Kobyliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.

2008

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Martin Heidegger i Emmanuel Lévinas”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 10.12.2008. Seminarium naukowe zorganizowane przy współpracy Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sprawozdanie z seminarium: „Studia Philosophiae Christianae” 45(2009)1, s. 291-298.
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Søren Kierkegaard dzisiaj”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 29.05.2008. Seminarium naukowe zorganizowane przy współpracy Zakładu Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Główne problemy współczesnej etyki”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13.05.2008. Publikacja pokonferencyjna: „Główne problemy współczesnej etyki”, red. K. Dominik, D. Dzwonkowska, A. Waleszczyński, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2008.

2007

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Immanuel Kant i Blaise Pascal dzisiaj”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 28.11.2007.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 18-19.04.2007. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej”, red. R. Moń, K. Wieczorek, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2008.

2006

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „David Hume dzisiaj”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 6.12.2006.

2005

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu: „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Arystoteles dzisiaj”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 9.11.2005.

2004

 • Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 85. rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Tadeusza Ślipki SJ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 31.03.2004.

2002

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 7-8.05.2002. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Konteksty podmiotowej świadomości”, red. E. Podrez, R. Moń, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Związki pomiędzy świadomością psychiczną a świadomością moralną”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 24.04.2002. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Konteksty podmiotowej świadomości”, red. E. Podrez, R. Moń, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003.

2001

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wyobraźnia w filozofii, literaturze i sztuce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 9.05.2001.

2000

 • Konwersatorium filozoficzne: „Czym jest tolerancja?”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 14.11.2000.

1997

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Etyka w szkole. Jak nauczać”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 24-25.04.1997. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Etyka w szkole. Jak nauczać”, red. Z. Sareło, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

1995

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Moralność i etyka w ponowoczesności”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 23-24.11.1995. Publikacja książkowa zawierająca wygłoszone referaty: „Moralność i etyka w ponowoczesności”, red. Z. Sareło, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996.