Przejdź do treści

Historycznie, aż do czasów nowożytnych, przez filozofię przyrody rozumiano ogólnie namysł nad światem fizykalnym, tworzącą ogół nauk przyrodniczych. Współcześnie filozofia przyrody jest często określana jako filozofia dotycząca świata materialnego. Wykracza ona poza zakres badań nauk przyrodniczych ze względu na niemożliwość zastosowania w niej właściwych tym naukom metod. Tak rozumiana filozofia przyrody bywa pojmowana różnorodnie. Na terenie koncepcji klasycznej filozofia przyrody najczęściej jest określana jako filozofia bytu cielesnego lub bytu podlegającego ruchowi i traktowana bądź jako wyspecjalizowany dział metafizyki, bądź jako odrębna nauka filozoficzna.

Filozofia przyrody bada byt materialny jako byt zmienny (jednak nie w najszerszym rozumieniu zmienności) w jego strukturze i uwarunkowaniach kategorialnie (nie zaś transcendentalnie) bytowych. Przedmiotem zainteresowania filozofii przyrody jest więc byt materialny realnie istniejący w obrębie przyrody, czyli byt w strumieniu czasu. Zadaniem filozofii przyrody jest konstruowanie lub stosowanie teorii tłumaczącej podstawową strukturę ciał materialnych ożywionych i nieożywionych. Filozofia przyrody jest więc samodzielną dyscypliną filozoficzną, różnorako powiązaną z naukami przyrodniczymi oraz filozoficznymi (zwłaszcza z metafizyką). Powiązanie z naukami przyrodniczymi przejawia się w tym, że najpierw należy ustalić fakty odnoszące się do badanego zagadnienia. W tym zakresie pomocne okazują się być wyniki nauk przyrodniczych. Stanowią one bowiem pewien zasób informacji o otaczającym nas świecie. Na tych informacjach jest następnie nadbudowywana refleksja filozoficzna. Aby uzyskać tezy filozoficzne, konieczne jest wykorzystanie pewnych założeń metafizycznych (np. realizm metafizyczny i teoriopoznawczy). Możliwe są także inne sposoby rozumienia filozofii przyrody. Sposób pojmowania filozofii przyrody zależy od przyjmowanych koncepcji filozofii (zwłaszcza określonego rozumienia metafizyki), przyrodoznawstwa oraz od ogólnej orientacji epistemologicznej danego autora czy szkoły, którą on reprezentuje.

Księgą, która przyniosła mi najwięcej przyjemności, była natura.

(Hans Christian Andersen)