Publikacje książkowe pracowników i doktorantów WFCh

Inne publikacje poszczególnych pracowników - zob. strony poszczególnych Instytutów i pracowników oraz informacje w Polskiej Bibliografii Naukowej

____________________________________________________________

  2020  

 • Witold Płotka, Patrick Eldridge (red.), Early Phenomenology in Central and Eastern Europe. Main Figures, Ideas, and Problems, Springer International Publishing 2020.
 • Henryk Gasiul, Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020.
 • Jan Terelak, Psychology of the Operator of Technical Devices, Peter Lang, Berlin 2020.

____________________________________________________________

  2019  

 • Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Robert Piłat, O rozsądku i jego szaleństwach, PWN, Warszawa 2019.
 • G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska, A. Świeżyński, Kazimierz Kloskowski (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 3), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
 • G. Bugajak, A. Latawiec, A. Lemańska, A. Świeżyński, Kazimierz Kloskowski (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 3), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.
 • A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 1), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.
 • A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 1), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
 • E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński, K. Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 9), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.
 • E. Podrez, A. Kobyliński, P. Duchliński, K. Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 9), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
 • R. Moń, S. Tondel, J. Krokos, A. Waleszczyński, Tadeusz Styczeń, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 8), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.
 • R. Moń, S. Tondel, J. Krokos, A. Waleszczyński, Tadeusz Styczeń, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 8), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
 • J. Sochoń, M. Bała, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak, Zofia Józefa Zdybicka, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 13), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.
 • J. Sochoń, M. Bała, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak, Zofia Józefa Zdybicka, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 13), Ignatianum University Press, Kraków 2019.
 • P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.
 • Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska, Adam Świeżyński, Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnicwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Witold Płotka, Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla, Liberi Libri, Warszawa 2019.
 • Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019.
 • Jan F. Terelak, Eustress and Distress: Reactivation, Perer Lang, Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien 2019.

____________________________________________________________

  2018  
 • Jacek Grzybowski, Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018.
 • Waldemar Woźniak (z: A. Marzec, D. Sarzała), W., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, Warszawa 2018.
 • Jarosław Piotrowski, Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna, Liber Libri, Warszawa 2018.
 • Zbigniew Zaleski, Psychologia lęku przed przyszłością, Difin, Warszawa 2018.
 • Henryk Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji, Difin, Warszawa 2018.
 • Anna K. Döring, Jan Cieciuch (red.), Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter, Liber LIbri, Warschau 2018.
 • Elżbieta Stojanowska, Percepcja JA w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.
 • Dawid Lipski, Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii – Wydawnictwo Campidoglio, Londyn-Warszawa 2018.
 • Tomasz Sutton "De esse et essentia", tłum. Piotr Kordula, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, t. 1, red. M. Zembrzuski, Wydawnictwo von boroviecky, Warszawa 2018.

____________________________________________________________

  2017  
 • Dariusz Piętka, Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa, Liber Libri, Warszawa 2017.
 • Agnieszka Sasim, Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania, Liber Libri, Warszawa 2017.
 • Jacek Tomczyk (red.), Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Artur Andrzejuk, Modlitwy Gertrudy Mieszkówny, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017.
 • Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017.
 • Jan F. Terelak, Stres życia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Jan Sochoń, Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego, Teologia Polityczna, Warszawa 2017.
 • Jacek Grzybowski, Franciszek Longchamps de Bérier (red.), Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2017.
 • Ryszard Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Wydawnictwo TNFS, Warszawa 2017.
 • Paweł Mazanka, Wanda Zagórska i in. (red.), Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 • Romuald Jaworski, Bibliodrama jako spotkanie, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017.

____________________________________________________________

  2016  
 • Robert Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 • Jacek Grzybowski, Jan Sochoń (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 7: Józefa Sadzika filozofia znaków czasu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 • Paweł Mazanka, Irena Grochowska (red.), Szczęśliwe małżeństwo i rodzina, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 • Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska, Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej, Liber Libri, Warszawa 2016.
 • Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Liber Libri, Warszawa 2016.
 • Jarosław Janowski, Zagadnienia istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych, Liber Libri, Warszawa 2016.
 • Maria Ryś, Odporność psychiczna i relacje interpersonalne osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
 • Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016
 • Jurata Bogna Serafińska, Logos i mit. Mit i logos, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2016
 • Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (red.), Return to the oikos. Ways to Recover Our Common Home, LAS, Roma 2016
 • Piotr Ochotny, Prawda a postmodernizm. Wyzwanie dla moralności chrześcijańskiej, Włocławek 2016
 • Zdzisław Majchrzyk (red.), 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2016
 • Jan Sochoń, Człowiek i twórczość, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016
 • Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liber Libri, Warszawa 2016
 • Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia, Wydawnictwo Teologii Politycznej, Warszawa 2016
 • Mirosław Pamrów, Michał Krajski (red.), Miłosierdzie - wyzwanie rzucone teologii i filozofii, Agencja SGK, Warszawa 2016
 • Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016
 • Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions, red. K. Biernat, Wydawnictwo INTECH, Rijeka 2016

____________________________________________________________

  2015  
 • Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel, Agnieszka Szymańska, Kwestionariusz Agresji Bussa-Perry'ego: Trafność, rzetelność i normy, Instytut AMITY, Warszawa 2015
 • Joanna Angiel, Dariusz Bukaciński, Oblicza Wisły, Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
 • Waldemar Woźniak, Readaptacja społeczna sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. W kierunku formowania paradygmatu pracy socjalnej w oddziaływaniu penitencjarnym, VERBUM - vydavatel'stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015
 • Godel's Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, red. K. Świętorzecka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015
 • Maria Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo Naukowe Difin, Warszawa 2015
 • Adam Świeżyński, Philosophy of Human Death. An Evolutionary Approach, Amazon Digital Services LLC, 2015
 • Dariusz Bukaciński, Strategia czynnej ochrony zagrożonej awifauny wysp środkowej Wisły: podręcznik najlepszych praktyk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
 • Maciej Bała, I cannot help but wonder: Introduction to philosophy, Amazon Digital Services LLC, 2015
 • Biofuels - Status and Perspective, red. K. Biernat, Wydawnictwo INTECH, Warszawa 2015
 • Aleksandra Kleśta, Małgorzata Terlecka (red.), Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Kształtowanie świadomości ekologicznej - wybrane problemy, Wydawnictwo Amagraf, Krosno 2015
 • Dariusz Bukaciński, Oblicza Wisły, Stołeczne Stowarzyszenie Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
 • Sabina Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Aleksandra Kleśta, Paweł Szczepańczyk, Hubert Wiśniewski (red.), Życie... i o nim interdyscyplinarnie, Wydawnictwo UNIT, Siedlce 2015
 • Jan Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Adam M. Filipowicz (red.), Bene Merenit Laus, Wydawnictwo UKSW, Warszawa - Łomża 2015
 • Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Besondres Bedeutsame Regenpfeiferartige an der Mittleren Weichsel: biologie, oekologie, schutz und vorkommen. Monografien, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
 • Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM - Ignatianum, Kraków 2015
 • Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Key Species of Waders on the Middle Vistula River: biology, ecology, conservation and occurrence. Monographs, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
 • Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Dawid Lipski, Opera philosophorum medii aevi, t. 15: Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska, Les Principales Especes de Charadriiformes sur La Vistule Moyenne: La Biololgie, L'Ecologie, La Conservation, Et L'Occurrence, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
 • Karolina Rozmarynowska, Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Opera philosophorum medii aevi, t. 14: Z metodologii historii filozofii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Jacek Grzybowski, Cosmological and philosophical world of Dante Alighieri. The Divine Comedy as a medieval vision of the universe, Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, Peter Lang 2015
 • Ryszard Sadowski, Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015
 • Michał Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015
 • Maria Ryś (red.), Dylematy dotyczące ludzkiej płodności, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2015
 • Marek Nieznański, Pamięć informacji kontekstowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Storage Stability of Fuels, red. K. Biernat, Wydawnictwo INTECH, Warszawa 2015
 • Aleksandra Kleśta, Paweł Szczepańczyk, Krzysztof Skowroński (red.), Odwieczna towarzyszka życia – o śmierci interdyscyplinarnie, Wydawnictwo UNIT, Siedlce 2015
 • Maria Ryś (red.), Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2015
 • Paweł Święcki, Teleologia poznania intelektualnego według Tomasza z Akwinu, Towarzystwo Naukowe KUL JPII, Lublin 2015
 • Marcin Napadło, Pytanie o Boga... Filozofia religii Paula Tillicha (seria: Filozofia i Religia), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2015

_____________________________________________________________

  2014  
 • Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność, Liber Libri, Warszawa 2014
 • Sabina Zalewska, Relations and marriage bond in the empty nest syndrome, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 6, red. J. Sochoń, J. Grzybowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Dominika Dzwonkowska, Filozofia a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Michał Piekarski, Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, J. Tomczyk, God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 9.3: Tomasz z Akwinu - Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 9.4: Tomasz z Akwinu - Listy, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków, red. W. Kamińska, P. Mroczkiewicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Jan Sochoń, Jak żyć chrześcijaństwem, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2014
 • Wanda Kamińska, Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
 • Andrzej Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014

_____________________________________________________________

  2013  
 • Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013
 • Danuta Ługowska, Zasada Trójzgodności. Analiza kontekstowa treści pojęcia jedności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Anna Matczak, Katarzyna Knopp, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Liber Libri, Warszawa 2013
 • Robert Piłat, Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, t. 13, Tomasz z Akwinu - Komentarz "O pamięci i przypominaniu", przekład i opracowanie Michał Zembrzuski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Jan Sochoń, Nieme współcierpienie. Solilokwium pasyjne, Hlondianum, Poznań 2013
 • Jan Sochoń, Wizerunek, Fundacja Światła literatury, Gdańsk 2013
 • Andrzej Waleszczyński, Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje, Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej, Warszawa 2013
 • Krzysztof Biernat, Wojciech Gis, Paulina Grzelak, Baltic Sea Region Biogas Infrastructure Overview - Existing and Planned, Motor Transport Institute, Warsaw 2013
 • Krzysztof Biernat, Wojciech Gis, Paulina Grzelak, Andrzej Źółtowski, The Study on Wider Range of Biogas Production Options and Experiences, Motor Transport Institute, Warsaw 2013
 • Adam Cebula, Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2013
 • Magdalena Płotka, Opera Philosophorum Medii Aevi, tom 12: Metafizyka i Semantyka. Filozofia Jana Wersora, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, A. Waleszczyński, K. Rozmarynowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Jan Krokos, Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas's Theory of Conscience; Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions - Volume 7, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, Peter Lang 2013
 • Jan Cieciuch, Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Liber Libri, Warszawa 2013
 • Maciej Jabłoński, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013

_____________________________________________________________

  2012  
 • W. Zagórska,  M. Jelińska, A. Lipska, M. Surma, Wydłużająca się droga do dorosłości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • M. Zembrzuski, Tomasz z Akwinu. Komentarz "O pamięci i przypominaniu", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • M. Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • S. Zalewska, Syndrom pustego gniazda. Kiedy dzieci wfrunęły z domu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • J. Sochoń, Religia w projekcie postmodernistycznym, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012
 • K. Martowska, Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Liber Libri, Warszawa 2012
 • Z. Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • J. Sochoń, Poszukiwanie literatury, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • J. Tomczyk, Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • J. Buczkowska, O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji poznawczych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • E. Morawiec, O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • W. Woźniak, Metodyka pracy resocjalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem poezjoterapii, Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego, Poznań 2012
 • K. Martowska, Lista Przymiotnikowa ACL Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrum, Jr. Polska normalizacja, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2012
 • L. Karski, Komentarz do Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • W. Strus, Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Liber Libri, Warszawa 2012
 • P. Mazanka, Dietrich von Hildebrand, Czym jest filozofia?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012
 • J. Rytel, Reaching an agreement: Argumentation in narrative preschoolers' discourse, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • M. Jabłoński, Legal and administrative aspects of agriculture and rural development in Poland, Wydawnictwo MM, Warszawa 2012
 • A. Świeżyński, Ontology of miracle. Supernaturality, God's Action and System Approach Towards the Ontology of Miracle, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • A. Świeżyński, Epistemology of Miracle. Scientific Inexplicability, Religious Sense and System Approach Towards the Epistemology of Miracle, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • J. Grzybowski, Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafizyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012
 • A. Andrzejuk, Metafizyka obecności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • S. Ślaski, Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych, Wydwnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • M. Wiszniowska-Majchrzyk, Introducing Cultural Studies, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, red. J. Grzybowski, Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien 2012
 • J. Placha, Integralny model rewalidacji na podstawie "doświadczenia dzieła Lasek", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, red. T. Klimski, A. Andrzejuk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • M. Latawiec, Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • A. Świeżyński, Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Psychology of Aggression, red. J. F. Terelak, Z. Majchrzyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
 • Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. M. Bała, S. Dziekoński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012
_____________________________________________________________________________
 
  2011  
 • Knowledge and Values, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 
 • R. Moń, Warto czy należy?, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Z zagadnien filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 20, red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, tom 10, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictow UKSW, Warszawa 2011
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, tom 9, fasc. 1, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictow UKSW, Warszawa 2011
 • Opera Philosophorum Medii Aevii, tom 9, fasc. 2, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Wydawnictow UKSW, Warszawa 2011
 • Prawa człowieka i świat wartości, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • M. Ryś, Children of Alcoholics. A Psychological Analysis of the Consequences of Growing up in Families with Alcohol Problems, PWN, Warszawa 2011
 • S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzala osobowość, Wydawnictow UKSW, Warszawa 2011
 • M. Ryś, Family Life in a Bottle. Adult Children of Alcoholics, Erably Editions - Éditons Érablé, Edmonton 2011
 • M. Wiszniowska-Majchrzyk, Studies in 20th century literary/cultural Britain, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
 • J. F. Terelak, Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
_____________________________________________________________________________
 
  2010  
 • G. Bugajak, J. Tomczyk, Między ewolucją a stworzeniem. Materiały dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2010
 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t. 8, red. A. Lemańska, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Gertruda Mieszkówna i jej modlitwy, red. B. LIstkowska. A. Andrzejuk, Wydawnictow UKSW, Warszawa 2010
 • Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, red. J. Meller, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • E. Nieznański, K. Świętorzecka, R. Tomanek, U podstaw analizy dyskursu filozoficznego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Internet in Psychological Research, red. A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Autoprezentacja dzieci i dorosłych, red. E. Stojanowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • M. Maciejczak, Intencjonalność i znaczenie językowe, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • A Humanist Approach to Sustainable Development, red. Z. Łepko, R. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Psychologia i informatyka. Synergie i kontradykcje, red. T. Rowiński, R. Tadeusiewicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • K. Knopp, Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • J. Kukowski, Filozofia (w) fizyce, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
____________________________________________________________________________
 
  2009  
 • Ethics in Public Life, red. R. Moń, E. Podrez, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • J. Grzybowski, Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009
 • E. Nieznański, Elementy filozofii teoretycznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009 (wyd. II)
 • Determinants of social and emotional competencies, red. A. Matczak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Swoistość człowieka? Rozumność, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Z. Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Philosophy of nature today, red. A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • M. Ryś, Gdy alkohol staje się głową rodziny, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009
 • M. Mynarska, Individual Fertility Choices in Poland, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 5, red. J. Sochoń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • The Need for Practicing of Classical Metaphysics, red. P. Mazanka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Osobowość i religia, red. H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • S. Szczyrba, Problem relacji religijnej. Próba oceny przydatności dialogiki Martina Bubera dla naświetlenia współczesnej tendencji sekularystycznej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009
 • S. Zawadzka, Jan Jakub Rousseau, Łośgraf, Warszawa 2009
 • Axiological Aspects of Development in Youth, red. W. Zagórska, D. Buksik, J. Cieciuch, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • P. Mazanka, Filozofia F. Nietzschego a współczesny sekularyzm, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • A. Świeżyński, The Philosophy of human death. An evolutionary approach, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Etyczne wymiary praw człowieka, red. R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 19. red. A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 • Z. Majchrzyk, Homicide in the family, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009
 

Wcześniejsze publikacje i inne publikacje poszczególnych pracowników - zob. strony poszczególnych Instytutów i pracowników

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach